ZMLUVA A PODMIENKY

ZOBRAZIŤ TÁBORY

VŠEOBECNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY ÚČASTI NA DETSKÝCH TÁBOROCH A ZÁJAZDOCH

 

Podľa ustanovení zákona č.281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č.40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov.

I. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

Zmluvný vzťah medzi objednávateľom/zákonným zástupcom (ďalej len zákazník) na jednej strane a dodávateľom (ďalej len CK) na druhej strane vzniká podpísaním a doručením riadne vyplnenej Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len Zmluvy) a jej potvrdením CK. Súčasťou zmluvy je katalóg CK, informácie na webovej stránke CK a Informácie o nástupe a pobyte.
Pri ucelených kolektívoch môže Zmluvu o obstaraní zájazdu nahradiť objednávka, prípadne iná dohodnutá forma zmluvy.

II. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Zákazník má právo: 

1. Vyžadovať poskytnutie objednaných a zaplatených služieb v rozsahu a kvalite uvedenej v ponuke CK, v časti "v cene" pri príslušnom tábore/zájazde.
2. Odstúpiť od Zmluvy v prípade porušenia zmluvných povinností zo strany CK. CK nepovažuje za porušenie zmluvy zmenu trasy zájazdu, zmenu ubytovacieho zariadenia na vyššiu, prípadne rovnakú triedu, zmenu miesta nástupu a výstupu, zmenu časov odchodu a príchodu a meškanie dopravného prostriedku.
3. Prípadné nedostatky bezodkladne reklamovať a požadovať nápravu, či náhradu. CK prijíma len písomné reklamácie potvrdené vedúcim zájazdu/tábora a to max. do 3 mesiacov po ukončení tábora/zájazdu. Po tomto termíne nebudú reklamácie ani iné výhrady akceptované.
4. Byť včas oboznámený s prípadnými zásadnými zmenami rozsahu služieb a ceny.

Zákazník je povinný: 

5. Priviesť dieťa včas na stanovené miesto a po návrate z tábora/zájazdu si ho osobne prevziať v určený čas. CK nezabezpečuje stráženie dieťaťa po príchode z tábora/zájazdu. Pri odchode autobus čaká max.15 min. po čase zrazu uvedenom v „pokynoch k nástupu a pobytu“. V prípade nástupu na trase, je potrebné byť na stanovenom mieste presne v určený čas. V prípade neprítomnosti dieťaťa na stanovenom mieste autobus nečaká.
6. Pri nástupe odovzdať fotokópiu preukazu poistenca (len pri pobytoch v SR) a "Vyhlásenie o bezinfekčnosti a zdravotnom stave dieťaťa". Originál preukazu poistenca vydáva zákazník CK na vlastné riziko možnej straty.
7. Pri zahraničných zájazdoch dieťaťu zabezpečiť vlastný cestovný doklad (pas alebo OP) a skontrolovať jeho správnosť a platnosť.
8. Uhradiť všetky materiálne škody, ktoré spôsobí jeho dieťa v tábore/na zájazde a to ešte počas jeho trvania.
9. V prípade zrušenia účasti svojho dieťaťa na tábore bezodkladne uhradiť stanovené zmluvné pokuty.
10. Zákazník nemá právo vstupovať do ubytovacej ani stravovacej časti hotela/chaty bez vedomia a súhlasu vedúceho tábora/vedúceho zájazdu, ktorý musí rodiča sprevádzať.

III. PRÁVA A POVINNOSTI CK

CK má právo:

1. CK má právo neuzavrieť, resp. zrušiť zmluvný vzťah s účastníkom zájazdu, ktorý nespĺňa podmienky uvedené vo „Vyhlásení o bezinfekčnosti“ alebo ktorý mal v minulosti problémy podľa čl. III/2.
2. V prípade nevhodného správania (agresivita, vulgarizmus, nedodržiavanie pokynov animátorov a vedúcich), porušovania zákonov a predpisov, ubytovacieho poriadku, v prípade užitia alkoholu, drog a iných návykových látok, fajčenia, v prípade poškodzovania majetku zariadenia alebo iných účastníkov, rušenia nočného pokoja, odmietnutia účasti na stanovenom programe ukončiť dieťaťu pobyt na náklady rodiča, pričom zákazník nemá nárok na vrátenie poplatku za nevyčerpané služby a je povinný si dieťa z tábora bezodkladne na vlastné náklady odviezť. V opačnom prípade má CK právo zastaviť účastníkovi poskytovanie služieb.
3. V prípade odmietnutia zákonného zástupcu účastníka zájazdu zabezpečiť jeho predčasný odchod zo zájazdu z dôvodov uvedených v čl.III/2 má CK právo na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie transportu k rodičovi (náhradné ubytovanie, dozor vedúceho, cestovné lístky atď.)
4. Zrušiť zájazd/tábor v týchto prípadoch:
- z dôvodu vyššej moci (tzn. politické udalosti, extrémne podnebné javy, karanténa a pod.),
- z dôvodu zlyhania prevádzkyschopnosti zariadenia a podobne,
- z dôvodu neobsadenosti tábora/zájazdu na min.75% účastníkov.
5. Odstúpiť od Zmluvy v prípade, že zákazník nesplnil Zmluvné podmienky.
Pri zrušení tábora/zájazdu z vyššie uvedených dôvodov bude rodičovi vrátená plná cena zájazdu. CK má právo zmeniť čas a miesto odchodu a príchodu.

CK je povinná:

6. Poskytnúť rodičovi všetky dostupné informácie o podrobnostiach zájazdu, mieste a hodine zrazu a to najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu. V priebehu tábora/zájazdu riadne a kvalitne poskytovať dohodnuté služby. V prípade prekážok brániacich CK poskytnúť dohodnuté služby, zabezpečiť adekvátnu náhradu.
7. Oznámiť zrušenie zájazdu najneskôr 20 dní pred jeho začatím.
8. Riešiť reklamácie do 30 dní po ich podaní.

IV. OCHORENIA DETÍ V TÁBOROCH/NA ZÁJAZDOCH

1. CK má právo rozhodnúť o neprijatí dieťaťa na zájazd alebo ukončení pobytu, ak si pri nástupe alebo v priebehu pobytu dozvie o zdravotných problémoch dieťaťa, o ktorých nebola vopred informovaná resp. ktoré rodič neuviedol.
2. Zdravotník tábora nie je povinný vykonávať zdravotné úkony súvisiace s dlhodobými zdravotnými problémami vzniknutými pred nástupom do tábora (pravidelné podávanie liekov, aplikácia mastí, preväzy...).
3. Poplatky za zdravotnícky materiál, zdravotné a iné služby súvisiace s ošetrením je rodič povinný uhradiť CK ešte v priebehu tábora.
4. Ochorenie alebo úraz oprávňuje CK k ukončeniu pobytu dieťaťa a jeho odvezenie na náklady rodiča, bez nároku na vrátenie čiastky za nevyužité služby.

V. SLUŽBY

1. Ubytovanie. Charakteristika ubytovania je pri každom zájazde uvedená v ponuke CK, v odseku ubytovanie a strava. O ubytovaní detí rozhoduje vedúci zájazdu. Deti do 18 r. si môžu zvoliť spolubývajúceho len rovnakého pohlavia. Ak je to možné, vedúci zájazdu zohľadní ich požiadavky. Na našich zájazdoch/táboroch nie je možné rezervovať si vopred konkrétnu izbu.
2. Strava je na našich zájazdoch/táboroch podávaná 5x denne, ak nie je v ponuke uvedené inak. V zahraničí nezabezpečujeme pitný režim. K jedlám sa podáva voda. 
Vegetariánska strava, rôzne formy diét, či stravovacích obmedzení sú na zájazdoch v zahraničí nerealizovateľné. Na Slovensku jej podávanie záleží od možností ubytovacích zariadení a súhlasu CK.
3. Strava na cestu späť. Balíček na cestu z Talianska a z Bulharska, prípadne večeru navyše v deň odchodu zabezpečujeme záujemcom za doplatok. Nie sú v cene zájazdu. V Chorvátsku-Selciach deti končia večerou navyše (je v cene zájazdu).
4. Program je daný charakteristikou pobytu uvedenou v texte ponuky. CK si vyhradzuje právo na jeho zmenu.
5. Preprava a trasa je pri každom zájazde uvedená v ponuke CK, v odseku doprava. Preprava do zahraničia je vykonávaná klimatizovanými autobusmi. V rámci SR môžu byť použité autobusy v štandardnej výbave bez klimatizácie. V autobusoch nie je zasadací poriadok, deti si obsadzujú miesta v poradí, v akom prichádzajú na prezentáciu. Vedúci zájazdu má právo miesto zmeniť.
6. Poistenie. CK ÚSMEV ponúka komplexné cestovné poistenie prostredníctvom svojej zmluvnej poisťovne. V prípade záujmu o poistenie v inej poisťovni si poistenie vybavuje klient individuálne. Pri individuálnom poistení si klient v prípade poistnej udalosti vyžadujúcej platbu v hotovosti túto platbu zabezpečí sám (v súčinnosti s CK) a to ešte do ukončenia zájazdu. Na podrobný rozsah poistenia sa informujte v CK alebo na www.ckusmev.sk.
Poistný vzťah vzniká priamo medzi poisťovacou spoločnosťou a účastníkom zájazdu,resp. jeho zákonným zástupcom. Pri nárokoch z poistnej udalosti je v jednaní priamo poisťovňa a klient. CK neprislúcha posudzovať oprávnenosť, prípadne výšku nárokov. CK je v zmysle zákona 281/2001 Zb. poistená proti insolventnosti a toto poistenie je zahrnuté v cenách zájazdov. Garančný list o poistení nájdete na našej webovej stránke.
7. Osobné veci (škody, straty, odcudzenie). CK na začiatku zahraničného zájazdu vyberá vratnú kauciu slúžiacu na úhradu škôd spôsobených nevhodným správaním účastníka zájazdu v ubytovacom zariadení alebo v dopravnom prostriedku, príp. na úhradu nákladov spojených s ošetrením u zákazníkov poistených individuálne. CK nezodpovedá za osobné veci účastníkov, ktoré nie sú predmetom poistenia (peniaze, mobily, fotoaparáty, oblečenie/obuv a pod.). CK nezodpovedá za škody (ani straty/odcudzenie), ktoré nezavinila CK, ani jej dodávatelia, ale vznikli zavinením účastníka zájazdu, alebo tretej osoby. CK nie je povinná takéto udalosti riešiť. Zabudnuté veci CK neposiela. V prípade straty alebo odcudzenia cestovného alebo iného dokladu potrebného k vycestovaniu z krajiny, je rodič povinný vyzdvihnúť si dieťa v zahraničí na vlastné náklady a uhradiť všetky dodatočné náklady za služby, ktoré zabezpečila CK navyše.
8. Kontakty. CK poskytuje oficiálne telefónne číslo do ubytovacieho zariadenia avšak negarantuje spojenie, či obsluhu uvedenej linky. CK poskytuje aj infolinku, ktorá je dostupná v stanovenom čase, väčšinou počas odpočinku alebo podľa programu či uváženia vedúceho zájazdu. Táto linka neslúži na súkromné rozhovory s dieťaťom. Telefónny servis je podradený ostatným povinnostiam vedúceho zájazdu/tábora. Z dôvodu ochrany súkromia a z organizačných dôvodov CK neposkytuje čísla na súkromné mobily animátorov či vodičov.

VI . CENA ZÁJAZDU, ZĽAVY A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Ceny zájazdov sú uvedené v katalógu CK a na webovej stránke CK.
2. Zákazník je povinný uhrádzať platby v termínoch uvedených v dokumente „Potvrdenie prijatia zmluvy ...“.
3. Zákazník je povinný doplatiť zvyšok ceny najneskôr 31 dní pred nástupom na zájazd. Ak nie je v potvrdení prijatia zmluvy uvedené inak.
4. V prípade, ak do 21. dňa pred začiatkom zájazdu dôjde k nepredvídaným zvýšeniam cien od dodávateľov CK (pohonné hmoty, cestné poplatky, tarify, el. energia, zvýšenie daní, atď.),  je CK oprávnená cenu zájazdu uvedenú v Zmluve o zájazde jednostranne zvýšiť.
5. Zľavy sa nedajú kumulovať. Zákazník má nárok na zľavu až po uhradení min. zálohy v stanovenom termíne. Pri opakovanej rezervácii nárok na zľavu zaniká.
6. Zákazník má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny zájazdu.

VII . ZMLUVNÉ POKUTY, STORNO POPLATKY

Ak sa zákazník rozhodne jednostranne od Zmluvy odstúpiť, je povinný uhradiť CK nasledovné zmluvné pokuty (storno poplatky) pri zahraničných zájazdoch:
- 46 dní pred nástupom a viac - 15% z ceny zájazdu
- 45 - 31 dní pred nástupom - 50% z ceny zájazdu
- 30 - 08 dní pred nástupom - 75% z ceny zájazdu
- 07 dní a menej pred nástupom - 100% ceny zájazdu

1. Pri táboroch v SR organizovaných CK USMEV platí jednotné storno 15% z ceny tábora bez rozdielu lehoty pred nástupom a bez udania dôvodu.
2. Odstúpenie od „Zmluvy...“ musí byť vykonané písomne (poštou, mailom ...) alebo osobne a musí obsahovať vlastnoručný podpis zákazníka, resp. zákonného zástupcu. Rozhodujúci je dátum doručenia do CK.
3. CK má právo odrátať zmluvnú pokutu od už uhradenej sumy.
4. Ak dieťa nenastúpi do tábora/na zájazd bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy, rodič je povinný uhradiť 100% ceny zájazdu.
5. Do 48 h. pred nástupom môže rodič namiesto svojho dieťaťa prihlásiť inú osobu. V takom prípade CK neúčtuje zmluvnú pokutu.
6. Za zmenu termínu zájazdu pri zahraničných zájazdoch v lehote kratšej ako 31 dní pred nástupom CK účtuje manipulačný poplatok 15 €. Zmena je možná len v rámci toho istého zájazdu v tom istom kalendárnom roku.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.Zákazník, resp. zákonný zástupca dieťaťa súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení boli jeho osobné údaje osobné údaje jeho dieťaťa a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, telefónny kontakt, adresa elektronickej pošty, číslo cestovného pasu, číslo občianskeho preukazu,  zaradené do databázy a rezervačného systému CK Úsmev. Spracúvanie osobných údajov sa uskutoční za účelom zabezpečenia zmluvného vzťahu. Údaje nebudú poskytnuté ďalším stranám nepodieľajúcim sa na zabezpečení zájazdu.
2.Súhlas objednávateľa sa vzťahuje na:
a, Získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie a prehliadanie osobných údajov uvedených v zmluve o zájazde cestovnou kanceláriou
b, Využívanie vyššie uvedených osobných údajov cestovnou kanceláriou na kontaktovanie účastníkov zájazdu v súvislosti s objednaným zájazdom, a to v čase pred začatím zájazdu ako aj po jeho skončení
c, Využívanie vyššie uvedených osobných údajov cestovnou kanceláriou pri spracúvaní podkladov potrebných pre obstaranie služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu, a ich poskytovanie všetkým zmluvným partnerom cestovnej kancelárie, vrátane zahraničných, ktorí poskytujú tieto služby, za účelom ich riadneho a včasného poskytnutia
3.Tento súhlas zákazník poskytuje dobrovoľne na dobu neurčitú s tým, že ho môže kedykoľvek odvolať.
4.Údaje môžu byť použité aj na marketingové účely (max.2 marketingové maily ročne)
Ak sa zákazník rozhodne, že nechce dostávať marketingové správy stačí ak to oznámi mailovou správou.
5.Vo vzťahu k iným osobám uvedeným v zmluve o zájazde, ktoré túto zmluvu nepodpísali, osoba podpisujúca zmluvu potvrdzuje, že má súhlas týchto osôb na poskytnutie ich osobných údajov cestovnej kancelárii za účelom ich spracúvania podľa vyššie uvedených odsekov; inak zodpovedá za škodu, ktorá cestovnej kancelárii vznikne.
6.Zákazník, resp. zákonný zástupca dieťaťa súhlasí s tým, aby bola fotografia, príp. videozáznam obsahujúci tvár účastníka zájazdu použitá výhradne na marketingové účely produktov CK Úsmev a to najmä na webovej stránke, Facebooku, v katalógu  pod.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu o službách, ich cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače (december pred nastávajúcou sezónou) a CK si vyhradzuje právo ich zmeny v zákonom stanovenej lehote. Aktuálne informácie nájde zákazník vždy na www.ckusmev.sk.                                    
Rodič podpísaním Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito „Všeobecnými a záručnými podmienkami...“ podmienkami, súhlasí s nimi a bezvýhradne ich prijíma. Pokiaľ si rodič vyberie zájazd/tábor ktorý CK Úsmev len predáva pre inú CK, teda neorganizuje ho, rodič svojim podpisom potvrdzuje súhlas s podmienkami organizujúcej CK.

 

 

 

   

 

KONTAKTUJTE NÁS

0904 465 336
0904 465 336

... ALEBO PRÍĎTE PRIAMO K NÁM

KEDY PRACUJEME?
Deň V kancelárii Na telefóne E-mail
Pondelok - - stále
Utorok - - stále
Streda - - stále
Štvrtok - - stále
Piatok - - stále

Letné tábory, jazykové pobyty a zájazdy

CK Úsmev ponúka: detské tábory na Slovensku, zimné a letné tábory v zahraničí, jazykové tábory a pobyty, lyžovačky pre deti. Naše tábory to nie sú len niekoľko dní strávených bez rodičov ale sú to dni plné bohatého programu. Letné tábory ponúkame s rôznym tématickým zameraním a štylizáciou ako napríklad tábory s koníkmi, akčný vojenský tábor, folkloristický tábor, tanečné a umelecké tábory, detské tábory s výučbou jazyka, atď. Veľkú časť ponuky tvoria zahraničné tábory, hlavne tábory pri mori. Našou špecialitou sú zájazdy pre mládež od 18 rokov a jazykový pobyt pre deti v Anglicku. Deti a mládež si s nami môžu oddýchnuť pri mori v tábore v Chorvátsku, v tábore v Bulharsku a v tábore v Taliansku, kde je to skôr o odpočinku ako o hrách na lúke a v lese. Hitom sezóny je jazykový pobyt pre deti na Malte.Tábory pre deti a mládež organizujeme vyše 20 rokov a mnohí z účastníkov už u nás pracujú ako animátori, príp. k nám už hlásia svoje deti.